ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียดช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน

จากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านต่างๆ

**************************

๑.  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๑๓๙  (http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/chainat_gov/index1.html)

๒.  สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๐๖๐  หรือ มท. ๑๘๕๑๑

๓. จดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ ๓ ทาง

             ๓.๑  ส่งทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่นี้ " ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ. เมือง จ. ชัยนาท "

             ๓.๒  ส่งที่ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ (ตู้แดง) หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

               ๓.๓  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

 

chainat@moi.go.th (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)

 ๔.  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GOVERNMENT CONTACT CENTER (GCC๑๑๑) หมายเลข ๑๑๑๑ หรือที่เว็บไซค์

 

www.gcc.go.th/gcc๑๑๑
๕.  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา หมายเลข ๑๖๗๖ หรือที่เว็บไซค์ http:www.ombudsman.go.th/๑๐/index๑.html


 

 แบบฟอร์มการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

*************************************************