ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

รายละเอียดช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

 

จากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านต่าง ๆ

 

 

 

************************

 

 

 

๑.  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๑๓๙

 

 

๒.  สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๐๖๐  หรือ มท. ๑๘๕๑๑

 

 

๓. จดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ ๓ ทาง

 

 

             ๓.๑  ส่งทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่นี้ " ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ. เมือง จ. ชัยนาท "

 

 

             ๓.๒  ส่งที่ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ (ตู้แดง) หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 

             ๓.๓  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

chainat@moi.go.th (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)

 

๔.  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GOVERNMENT CONTACT CENTER (GCC๑๑๑) หมายเลข ๑๑๑๑ หรือที่เว็บไซค์

www.gcc.go.th/gcc๑๑๑

 

 

๕.  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา หมายเลข ๑๖๗๖ หรือที่เว็บไซค์ http:www.ombudsman.go.th/๑๐/index๑.html

 

 

 

แบบฟอร์มการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

*************************************************