รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 มกราคม 2560 เมษายน 2560 กรกฎาคม 2560
พฤศจิกายน 2559 กุมภาพันธ์ 2560 พฤษภาคม 2560 สิงหาคม 2560
ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 มิถุนายน 2560 กันยายน 2560

 

  

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ตุลาคม 2560 มกราคม 2561            เมษายน 2561 กรกฎาคม 2561
พฤศจิกายน 2560 กุมภาพันธ์ 2561 พฤษภาคม 2561 สิงหาคม 2561
ธันวาคม 2560 มีนาคม 2561 มิถุนายน 2561 กันยายน 2561

 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (รายปี)

  รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 มกราคม 2562   เมษายน 2562 กรกฎาคม 2562 

พฤศจิกายน 2561     กุมภาพันธ์ 2562         พฤษภาคม 2562       สิงหาคม 2562

ธันวาคม 2561       มีนาคม 2562             มิถุนายน 2562          กันยายน 2562

 

 รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562