รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ตุลาคม 2550  ตุลาคม 2551 ตุลาคม 2552 ตุลาคม 2553  ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2550 พฤศจิกายน 2551 พฤศจิกายน 2552 พฤศจิกายน 2553  พฤศจิกายน 2554 
ธันวาคม 2550 ธันวาคม 2551 ธันวาคม 2552 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2554 
มกราคม 2551 มกราคม 2552 มกราคม 2553 มกราคม 2554 มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2551 กุมภาพันธ์ 2552 กุมภาพันธ์ 2553 กุมภาพันธ์ 2554 กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2551 มีนาคม 2552 มีนาคม 2553 มีนาคม 2554 มีนาคม 2555
เมษายน 2551 เมษายน 2552 เมษายน 2553 เมษายน 2554 เมษายน 2555
พฤษภาคม 2551 พฤษภาคม 2552 พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2551 มิถุนายน 2552 มิถุนายน 2553 มิถุนายน 2554 มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2551 กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2553 กรกฎาคม  2554 กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2551 สิงหาคม 2552 สิงหาคม 2553 สิงหาคม  2554  สิงหาคม 2555
กันยายน 2551 กันยายน 2552 กันยายน 2553 กันยายน 2554 กันยายน 2555