สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ปี 2554                                ปี 2555                                ปี 2556                                ปี 2557

       ไตรมาส 1_54                ไตรมาส 1_55                      ไตรมาส 1_56                      ไตรมาส 1_57

     ไตรมาส 2_54                ไตรมาส 2_55                      ไตรมาส 2_56                      ไตรมาส 2_57

     ไตรมาส 3_54                ไตรมาส 3_55                      ไตรมาส 3_56                      ไตรมาส 3_57

     ไตรมาส 4_54                ไตรมาส 4_55                      ไตรมาส 4_56                      ไตรมาส 4_57

     รายปี 2554                       รายปี 2555                           รายปี 2556                          รายปี 2557

 

 ปี 2558                              ปี 2559                                 ปี 2560                                 ปี 2561

      ไตรมาส 1_58               ไตรมาส 1_59                      ไตรมาส 1_60                        ไตรมาส 1_61

     ไตรมาส 2_58               ไตรมาส 2_59                      ไตรมาส 2_60                        ไตรมาส 2_61 

     ไตรมาส 3_58               ไตรมาส 3_59                       ไตรมาส 3_60                       ไตรมาส 3_61 

     ไตรมาส 4_58               ไตรมาส 4_59                       ไตรมาส 4_60                       ไตรมาส 4_61

     รายปี 2558                   รายปี 2559                             รายปี 2560                           รายปี 2561

 

 ปี 2562

ไตรมาส 1_62

ไตรมาส 2_62 

ไตรมาส 3_62 (ฉบับล่าสุด)