แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

 - ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 500,000 บาท