การประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศการสอบราคา

 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย)

 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาพนักงาน)

  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท
 
   
   
 ตาราง ปปช.07  

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

           - โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

           - โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562