ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตุลาคม 2562 มกราคม 2563 เมษายน 2563 กรกฎาคม 2563
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตุลาคม 2561 มกราคม 2562 เมษายน 2562 กรกฎาคม 2562
พฤศจิกายน 2561 กุมภาพันธ์ 2562 พฤษภาคม 2562 สิงหาคม 2562
ธันวาคม 2561 มีนาคม 2562 มิถุนายน 2562 กันยายน 2562

 

 

 

ประกาศจังหวัดชัยนาท

          -  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

          -  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

          -  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

          -  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

             

 

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               - โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

               - โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

 

************************************************